Indeks uchwał RM IV kadencji - rok 2006

Numeracja uchwał narastająco od początku IV kadencji RM.


265. Uchwała NR XLIV/265/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 stycznia 2006 r w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 r.

266. Uchwała Nr XLIV/266/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

267. Uchwała Nr XLIV/267/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego w ramach pomocy de minimis.

268. Uchwała Nr XLIV/268/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia na 2006 r. planów pracy Komisji Rady Miejskiej.

269. Uchwała Nr XLIV/269/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia na 2006 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

270. Uchwała Nr XLIV/270/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie opracowania, redakcji naukowej i druku monografii
pt. „Historia Lidzbarka Warmińskiego”.

271. Uchwała Nr XLV/271/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

272. Uchwała Nr XLV/272/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

273.  Uchwała Nr XLV/273/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

274. Uchwała Nr XLV/274/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

275. Uchwała Nr XLV/275/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/234/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na nieruchomość gruntową będącą współwłasnością spółki cywilnej.

276. Uchwała Nr XLV/276/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim.

277. Uchwała Nr XLV/277/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Województwem Warmińsko – Mazurskim.

278. Uchwała Nr XLV/278/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Skarbem Państwa.

279. Uchwała Nr XLV/279/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim.

280. Uchwała Nr XLV/280/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15 lutego 2006 r w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.

281. Uchwała Nr XLVI/281/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r

282. Uchwała Nr XLVII/282/06 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim.

283. Uchwała Nr XLVII/283/06 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim (załącznik nr 1)

284. Uchwała Nr XLVII/284/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

285. Uchwała Nr XLVII/285/06 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

286. Uchwała Nr XLVII/286/06 w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lidzbark Warmiński na lata 2006-2015. (spis treści, strategia, załącznik nr 1 do strategii,  załącznik nr 2 do strategii)

287. Uchwała Nr XLVII/287/06 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lidzbark Warmiński na 2006 r.

288. Uchwała Nr XLVII/288/06 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lidzbark Warmiński na 2006 r.

289. Uchwała Nr XLVII/289/06 w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

290. Uchwała Nr XLVII/290/06 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4)

291. Uchwała Nr XLVIII/291/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

292. Uchwała Nr XLVIII/292/06 w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu zabudowanego położonego na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

293. Uchwała Nr XLVIII/293/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński na lata 2005-2013.

294. Uchwała Nr XLVIII/294/06 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.

295. Uchwała Nr XLVIII/295/06 w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2005 r.

296. Uchwała Nr XLIX/296/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego miasta Lidzbark Warmiński.

297. Uchwała Nr L/297/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy  Miejskiej Lidzbark Warmiński na nieruchomość gruntową będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

298. Uchwała Nr L/298/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Lipowej i ul. Ogrodowej z równoczesnym nieodpłatnym nabyciem własności garaży.

299. Uchwała Nr L/299/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

300. Uchwała Nr L/300/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

301. Uchwała Nr L/301/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Poznańskiej w Lidzbarku  Warmińskim.

302. Uchwała Nr L/302/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

303. Uchwała Nr L/303/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

304. Uchwała Nr L/304/06 w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu zabudowanego położonego na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

305. Uchwała Nr L/305/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Władysławy Przychodzień na Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

306. Uchwała Nr L/306/06 w sprawie przystąpienia Miasta Lidzbarka Warmińskiego do Stowarzyszenia „Cittaslow  -międzynarodowa sieć miast dobrego życia”.

307. Uchwała Nr L/307/06 w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

308. Uchwała Nr L/308/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 r

309. Uchwała Nr LI/309/06  w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta  Lidzbarka Warmińskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim oraz ustalenie liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

310. Uchwała Nr LI/310/06  w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta  Lidzbarka Warmińskiego na obwody głosowania.

311. Uchwała Nr LI/311/06  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Szpitalu w Lidzbarku Warmińskim.

312. Uchwała Nr LI/312/06 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim

313. Uchwała  Nr LI/313/06 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim

314. Uchwała  Nr LI/314/06  w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu  położonego przy ul. Kromera 11 w Lidzbarku Warmińskim

315. Uchwała  Nr LI/315/06  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński

316. Uchwała Nr LI/316/06 w sprawie zmia w budżecie miasta na 2006 r

317. Uchwała nr LII/317/06 w sprawie zmiany uchwały Nr L/303/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

318. Uchwała nr LII/318/06 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

319. Uchwała nr LII/319/06 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku  2007  nowych licencji na  wykonywanie transportu drogowego taksówką

320. Uchwała nr LII/320/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim

321. Uchwała nr LII/321/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim

322. Uchwała nr LII/322/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Przyznawania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

323. Uchwała nr LII/323/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lidzbark Warmiński

324. Uchwała nr LII/324/06 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r

325. Uchwała nr LII/325/06 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Lidzbarku Warm.

326. Uchwała LIII/326/06 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Lidzbarku Warm.

327. Uchwała LIII/327/06 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4)

KADENCJA NR V

1. Uchwała I/1/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia  24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

2. Uchwała I/2/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia  24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

3. Uchwała II/03/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.

4. Uchwała II/4/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 01 grudnia 2006 r . w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.

5. Uchwała II/5/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.

6. Uchwała II/6/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta.

7. Uchwała III/07/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8. Uchwała III/08/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

9. Uchwała III/09/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

10. Uchwała III/10/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

11. Uchwała III/11/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4)

12. Uchwała III/12/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r

13. Uchwała III/13/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Krystian Szymukowicz
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2006-03-02 09:58:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymukowicz Krystian
(2007-02-05 17:45:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki