Indeks zarządzeń - rok 2007

1. Zarządzenie Nr OR.0154-1/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

2. Zarządzenie Nr 3. Zarządzenie Nr  OR.0154- 3/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 rok

4. Zarządzenie Nr OR.0154/4/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim

5. Zarządzenie Nr  OR.0154-5/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Nr OR.0154/114/06 z dnia 10 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

6. Zarządzenie Nr OR.0154-6/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na korzystanie z komórek służbowych.

7. Zarządzenie Nr Or.0154-7/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim.

8. Zarządzenie Nr OR.0154-8/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Nr OR.0154/141/2006 z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

9. Zarządzenie Nr OR.0154-9/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

10. Zarządzenie Nr OR.0154-10/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 stycznia 2007 r.w sprawie wykorzystania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych.

11. Zarządzenie Nr OR.0154-11/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie wykorzystania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych.

12. Zarządzenie Nr OR.0154-12/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

13. Zarządzenie Nr OR.0154-13/07 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2007r.

14. Zarządzenie Nr OR.0154-14/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

15. Zarządzenie Nr OR.0154-15/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

16. Zarządzenie Nr OR.0154-16/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza.

17. Zarządzenie Nr OR.0154-17/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

18. Zarządzenie OR.0154-18/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 01 lutego 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

19. Zarządzenie OR.0154-19/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej.

20. Zarządzenie OR.0154-20/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

21. Zarządzenie NR Or. 0154-21/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

22. Zarządzenie Nr OR.0154-22/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustanowienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w  Lidzbarku Warmińskim.
OR.0154-2/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Kłębowie, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 roku.

23. Zarządzenie Nr OR.0154-23/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

24. Zarządzenie Nr OR.0154-24/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 06 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

25. Zarządzenie Nr OR.0154-25/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia delegatów do reprezentowania Miasta Lidzbark Warmiński w Stowarzyszeniu Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie”.

26. Zarządzenie Nr OR.0154-26/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej.

27. Zarządzenie Nr OR.0154-27/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich szkół.

28. Zarządzenie Nr OR.0154- 28/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości i Środowiskowej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

29. Zarządzenie Nr OR.0154–29/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 marca 2007r. w sprawie zmiany zarządzenie nr Or. 0154 – 84/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania, wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim oraz nadzoru nad doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001.

30. Zarządzenie Nr OR.0154-30/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 marca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2006r.

31. Zarządzenie Nr OR.0154-31/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

32. Zarządzenie Nr OR.0154-32/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 marca 2007r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej.

33. Zarządzenie Nr OR.0154/33/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

34. Zarządzenie Nr OR.0154-34/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Stanisława Moniuszki. 

35. Zarządzenie Nr OR.0154-35/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia należności  przysługujących Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Lidzbark Warmiński z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

36. Zarządzenie OR.0154-36/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

37. Zarządzenie OR.0154-37/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców.

38. Zarządzenie NR OR.0154-38/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

39. Zarządzenie NR OR.0154-39/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 marca 2007r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich szkół.

40. ZarządzenieE NR OR.0154-40/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

41. Zarządzenie Nr OR.0154-41/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008.

42. Zarządzenie OR.0154-42/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

43. Zarządzenie OR.0154-43/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

44. Zarządzenie Nr OR.0154/44/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim.

45. Zarządzenie NR OR.0154-45/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

46. Zarządzenie Nr OR.0154-46/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.

47. Zarządzenie Nr OR.0154-47/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

48. Zarządzenie Nr OR.0154-48/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

49. Zarządzenie Nr OR. 0154-49/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

50. Zarządzenie Nr OR.0154-50/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 kwietnia 207 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

51. Zarządzenie Nr OR.0154-51/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta.

52. Zarządzenie Nr OR.0154-52/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego  z dnia 25 kwietnia 2007 r w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

53. Zarządzenie Nr OR.0154-53/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu.

54. Zarządzenie Nr OR.0154-54/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim.

55. Zarządzenie Nr OR.0154-55/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji placów zabaw.

56. Zarządzenie Nr OR.0154-56/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu użytkowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

57. Zarządzenie Nr OR.0154- 57/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

58. Zarządzenie  Nr OR.0154-58/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

59. Zarządzenie  Nr OR.0154-59/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

60. Zarządzenie Nr OR.0154-60/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

61. Zarządzenie Nr OR.0154-61/07 Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – Zastępcy Skarbnika.

62. Zarządzenie Nr OR.0154-62/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw miasta Lidzbarka Warmińskiego w imieniu Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Miasta.

63. Zarządzenie  Nr OR.0154-63/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 maja 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

64. Zarządzenie  Nr OR.0154-64/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 maja 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

65. Zarządzenie  Nr OR.0154-65/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 maja 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

66. Zarządzenie  Nr OR.0154-66/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 maja 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Stanisława Moniuszki.

67. Zarządzenie Nr OR.0154-67/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 maja 2007 rok w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Lidzbarku Warmińskim.

68. Zarządzenie Nr OR.0154-68/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej 36.

69. Zarządzenie Nr OR.0154-69/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

70. Zarządzenie  Nr  OR.0154-70/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców.

71. Zarządzenie  Nr  OR.0154-71/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

72. Zarządzenie Nr OR.0154-72/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

73. W przygotowaniu do wersji elektronicznej. 

74. Zarządzenie Nr OR. 0154 -74/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorownych jedostkach organizacyjnych

75. Zarządzenie Nr OR.0154-75/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

76. Zarządzenie Nr OR.0154-76/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 6 przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim.

77. Zarządzenie Nr OR.0154-77/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 6 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej 36

78. Zarządzenie Nr OR.0154-78 /07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

79. Zarządzenie Nr OR.0154-79/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

80. Zarządzenie Nr OR.0154/80/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

81. Zarządzenie Nr OR.0154-81/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 czerwca 2007r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej 2A w Lidzbarku Warmińskim.

82. Zarządzenie Nr OR.0154-82/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 2A.

83. Zarządzenie Nr OR.0154-3/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

84. Zarządzenie Nr OR.0154-84/07 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konsultacyjno – Opiniującej.

85. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

86. Zarządzenie Nr OR.0154-86/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na korzystanie z komórek służbowych.

87. Zarządzenie Nr OR.0154-87/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie sprzedaży kompleksu przedzamcza położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Zamkowy.

88. Zarządzenie Nr OR.0154-88/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

89. Zarządzenie Nr OR.0154-89/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

90. Zarządzenie Nr OR.0154-90/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców.

91. Zarządzenie Nr OR.0154-91/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 2A.

92. Zarządzenie NR OR.0154-92/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 06 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

93. Zarządzenie Nr OR.0154-93/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

94. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

95. Zarządzenie Nr OR.0154-95/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie odwołania Komendanta Straży Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

96. Zarządzenie Nr OR.0154-96/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

97. Zarządzenie Nr OR.0154-97/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 06 sierpnia 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim.

98. Zarządzenie Nr OR.0154-98/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 06 sierpnia 2007 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej 36.

99. Zarządzenie Nr OR.0154-99/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie: rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

100. Zarządzenie Nr OR.0154-100/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6  sierpnia  2007 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

101. Zarządzenie Nr OR.0154-101/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 08 sierpnia 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

102. Zarządzenie Nr OR.0154-102/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.

103. Zarządzenie Nr OR.0154-103/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

104. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

105. Zarządzenie Nr OR.0154-105/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 sierpnia 2007 w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat i minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego oraz umieszczania reklam.

106. Zarządzenie Nr OR.0154-106/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu pokrywania kosztów wywozu szamb.

107. Zarządzenie Nr OR.0154-107/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16 sierpnia 2007r.

108. Zarządzenie Nr OR.0154-108/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16 sierpnia 2006 r.

109. Zarządzenie Nr OR.0154-109/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej 36.

110. Zarządzenie Nr OR.0154-110/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

111. Zarządzenie Nr OR.0154-111/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia zużycia paliwa dla urządzeń spalinowych: zagęszczarki, przecinarki, kosy, piły.

112. Zarządzenie Nr OR.0154-112/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na pojazd służbowy.

113. Zarządzenie Nr OR.0154-113/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Astronomów.

114. Zarządzenie Nr OR.0154-114/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

115. Zarządzenie Nr OR.0154-115/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

116. Zarządzenie Nr OR.0154/116/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Wiejskiej nr 61 w Lidzbarku Warmińskim.

117. Zarządzenie Nr OR.0154-117/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 września 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzeda? nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

118. Zarządzenie Nr OR.0154-118/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 września 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzeda? nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

119. Zarządzenie Nr OR.0154-119/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 07 września 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

120. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

121. Zarządzenie Nr OR.0154/121/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 września 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę gruntu komunalnego.

122. Zarządzenie Nr OR.0154/122/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 września 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego.

123. Zarządzenie Nr OR.0154-123/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18.09.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0154-102/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.

124. Zarządzenie Nr OR.0154-124/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 września 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

125. Zarządzenie Nr OR.0154-125/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 września 2007 roku w sprawie powołania Komendanta Straży Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

126. Zarządzenie Nr OR.0154-126/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

127. Zarządzenie Nr OR.0154-127/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

128. Zarządzenie Nr OR.0154-128/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 września 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

129. Zarządzenie Nr OR.0154-129/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 września 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

130. Zarządzenie Nr OR.0154-130/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 października 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat i minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego oraz umieszczania reklam.

131. Zarządzenie Nr OR.0154-131/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 października 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Kruczej.

132. Zarządzenie Nr OR.0154 -132/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 08 października 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

133. Zarządzenie Nr OR.0154-133/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych.

134. Zarządzenie Nr OR.0154-134/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 października 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

135. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

136. Zarządzenie Nr OR.0154-136/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 października 2007 roku w sprawie utraty mocy prawnej zarządzenia.

137. Zarządzenie Nr OR.0154-137/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 października 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

138. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

139. Zarządzenie Nr OR.0154-139/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji do spisania i oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania.

140. Zarządzenie Nr OR.0154-140/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

141. Zarządzenie Nr OR.0154-141/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

142. Zarządzenie Nr OR.0154-142/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

143. Zarządzenie Nr OR.0154-143/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów siedemsetlecia Lidzbarka Warmińskiego.

144. Zarządzenie Nr OR.0154-144/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania Dyrektora Lidzbarskiego Domu Kultury.

145. Zarządzenie Nr OR.0154-145/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

146. Zarządzenie Nr OR.0154-146/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

147. Zarządzenie Nr OR.0154-147/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

148. Zarządzenie Nr OR.0154–148/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Henryka Wieniawskiego.

149. Zarządzenie Nr OR.0154-149/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

150. Zarządzenie Nr OR.0154-150/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

151. Zarządzenie Nr OR.0154-151/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

152. Zarządzenie Nr OR.0154/152/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 19 w Lidzbarku Warmińskim.

153. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

154. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

155. Zarządzenie Nr OR.0154-155/2007 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

156. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

157. Zarządzenie Nr OR.0154-157 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lidzbarku Warmińskim.

158. Zarządzenie Nr OR.0154-158/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

159. Zarządzenie Nr OR.0154-159/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

160. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

161. Zarządzenie Nr OR.0154-161/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Szymanowskiego, Kurpińskiego i Ogińskiego.

161.-165. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

166. Zarządzenie Nr OR.0154-166/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr OR.0154-162/07 z dnia 11 grudnia 2007r.

167. Zarządzenie Nr OR.0154-167/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste kompleksu przedzamcza położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Zamkowy.

168. Zarządzenie Nr OR.0154-168/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.

169. Zarządzenie Nr OR.0154-169/07 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 270 grudnia 2007r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r.


Wytworzył:
Krystian Szymukowicz
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2007-01-04 16:58:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowski Bartłomiej
(2008-01-08 09:27:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki