Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Funkcję Burmistrza sprawuje Jacek Wiśniowski.

tel: 89 767 85 00
 1. Organem wykonawczym Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński jest Burmistrz.
 2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński określone przepisami prawa.
 3. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • określanie sposobu wykonywania uchwał;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • wykonywanie budżetu;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 1. W realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
 2. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 4. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 5. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
 7. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 8. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 9. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta w swoim imieniu zastępcy burmistrza  lub sekretarzowi miasta.
 10. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 11. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy Miejskiej odpowiada Burmistrz.
 12. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:
 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
 • dokonywania wydatków budżetowych;
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy Miejskiej;
 • dysponowania rezerwami budżetu Gminy Miejskiej;
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
 1. Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
 2. Burmistrz przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych powyżej, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

 

 
Wytworzył:
W. Skrętkowski
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2003-06-28 11:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adamek Monika
(2016-05-19 15:32:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki