Indeks zarządzeń na 2009r.

Indeks zarządzeń - rok 2009

 

1. Zarządzenie Nr OR.0154-1/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

2. Zarządzenie Nr OR.0154-2/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

3.  Zarządzenie Nr OR.0154-3/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawiew powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

4. Zarządzenie Nr OR.0154-4/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  stycznia 2009 roku w sprawiew realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Lidzbark Warmiński w 2009 roku.

5. Zarządzenie Nr OR.0154-5/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia stycznia 2009 roku w sprawiew realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Lidzbark  Warmiński w 2009 roku

6. Zarządzenie Nr OR.0154-6/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

7. Zarządzenie Nr OR.0154-7/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

8. Zarządzenie Nr OR.0154-8/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

9. Zarządzenie Nr OR.0154-9/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 lutego2009 roku w sprawie zatwierdzenia kosztów pobytu jednej osoby na dany rok kalendarzowy oraz koszt jednego osobodnia za pobyt w Noclegowni przy ul. Lipowej 21 A w Lidzbarku Warmińskim.

10 .Zarządzenie Nr OR.0154-10/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

11. Zarządzenie Nr OR.0154-11/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

12. Zarządzenie Nr OR.0154-12/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonej przy ul. Konstytucji 3 maja w lidzbarku Warmińskim

13.1Zarządzenie Nr OR.0154-13/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

14. Zarządzenie Nr OR.0154-14/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 euro

15. Zarządzenie Nr OR.0154-15/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie norm zużycia paliwa na pojazdy służbowe

16.Zarządzenie Nr OR.0154-16/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych

17. Zarządzenie Nr OR.0154-17/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia należności przysługujących Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Lidzbark Warmiński z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

18. Zarządzenie Nr OR.0154-18/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia   2009 roku w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim Lidzbarku Warmińskim z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

19. Zarządzenie Nr OR.0154-19/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieeruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

20. Zarządzenie Nr OR.0154-20/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Warmińsko-Mazurskiej nagrody jakości

21. Zarządzenie Nr OR.0154-21/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej przygotowanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

22. Zarządzenie Nr OR.0154-22/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Lidzbarku Warmińskim.

23. Zarządzenie Nr OR.0154-23/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 

24. Zarządzenie Nr OR.0154-24/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 marca w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Wolności

25. Zarządzenie Nr OR.0154-25/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 marca w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z lidzbarskich szkół

26. Zarządzenie Nr OR.0154-26/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 marca w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

27. Zarządzenie Nr OR.0154-27/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konstytucji 3 Maja.

28.Zarządzenie Nr OR.0154-28/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

29.Zarządzenie Nr OR.0154-29/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
30. Zarządzenie Nr OR.0154-30/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
31. Zarządzenie Nr OR.0154-31/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
32. Zarządzenie Nr OR.0154-32/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010
33. Zarządzenie Nr OR.0154-33/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
34. Zarządzenie Nr OR.0154-34/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej oraz zobowiązanych do opracowania planów obrony cywilnej
35. Zarządzenie Nr OR.0154-35/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 maja 2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0154-53/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.
36. Zarządzenie Nr OR.0154-36/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 maja 2009 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Plac Wolności.
37. Zarządzenie Nr OR.0154-37/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 maja w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Plac Wolności
38. Zarządzenie Nr OR.0154-38/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 maja w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
39. Zarządzenie Nr OR.0154-39/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 maja w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Lidzbarku Warm.
40. Zarządzenie Nr OR.0154-39/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 maja w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Lidzbarku Warm.
41. Zarządzenie Nr OR.0154-41/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 maja w sprawie zmian w bużecie miasta na 2009r.
42. Zarządzenie Nr OR.0154-42/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
43. Zarządzenie Nr OR.0154-43/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 maja w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
44. Zarządzenie Nr OR.0154-44/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  20 maja 2009 r. w sprawie zmian w bużecie miasta na 2009r.
45. Zarządzenie Nr OR.0154-45/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 maja w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
46. Zarządzenie Nr OR.0154-46/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  20 maja w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2008 samorządowych instytucji kultury.
47. Zarządzenie Nr OR.0154-47/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  2 maja w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
48. Zarządzenie Nr OR.0154-48/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 maja w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
49. Zarządzenie Nr OR.0154-49/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 maja 2009 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
50. Zarządzenie Nr OR.0154-50/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
51. Zarządzenie Nr OR.0154-51/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  28 maja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników
52. Zarządzenie Nr OR.0154-52/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  1 czerwca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
53. Zarządzenie Nr OR.0154-53/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników urzędu w 2009 roku.
54. Zarządzenie Nr OR.0154-54/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Dębowej nr 6 w Lidzbarku Warmińskim.
55. Zarządzenie Nr OR.0154-55/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  15 czerwca w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim
56. Zarządzenie Nr OR.0154-/562009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  w sprawie
57. Zarządzenie Nr OR.0154-57/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 czerwca 2009r.w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców
58. Zarządzenie Nr OR.0154-58/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 czerwca 2009r.w sprawie zmiany Zarządzenia OR.0154-6/09 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
59. Zarządzenie Nr OR.0154-59/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 czerwca w sprawie zmian w bużecie miasta na 2009r
60. Zarządzenie Nr OR.0154-60/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 czerwca w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych
61. Zarządzenie Nr OR.0154-61/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
62. Zarządzenie Nr OR.0154-62/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie lub wsparcie realizacji priorytetowych zadań publicznych ujętych w „Programie Współpracy Miasta Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009”.
63. Zarządzenie Nr OR.0154-63/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 czerwca sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
64. Zarządzenie Nr OR.0154-64/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 czerwca sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
65. Zarządzenie Nr OR.0154-65/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 czerwca sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
66. Zarządzenie Nr OR.0154-66/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 czerwca sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
69. Zarządzenie Nr OR.0154-69/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 lipca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
70. Zarządzenie Nr OR.0154-70/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 lipca w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
71. Zarządzenie Nr OR.0154-71/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 lipca w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
72. Zarządzenie Nr OR.0154-72/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 lipca w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
73. Zarządzenie Nr OR.0154-73/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 lipca w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Bartoszyckiej
74. Zarządzenie Nr OR.0154-74/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 lipca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
75. Zarządzenie Nr OR.0154-75/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 sierpnia w sprawie powołania Komendanta Straży Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
76. Zarządzenie Nr OR.0154-76/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 sierpnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie terenu.
77. Zarządzenie Nr OR.0154-77/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 sierpnia w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego
78. Zarządzenie Nr OR.0154-78/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 sierpnia w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego.
79. Zarządzenie Nr OR.0154-79/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 sierpnia w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego.
80. Zarządzenie Nr OR.0154-80/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 sierpnia w sprawie zmiany Zarządzenia NR OR.0154-115/08 Burmistrza Lidzbark Warmińskiego z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącego ustalenia „Procedury przygotowywania wniosków o płatność
81. Zarządzenie Nr OR.0154-81/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 sierpnia w sprawie odwołania Komendanta Straży Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
82. Zarządzenie Nr OR.0154-82/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 sierpnia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
83. Zarządzenie Nr OR.0154-83/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 sierpnia w sprawie przyjęcia sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009r.
84. Zarządzenie Nr OR.0154-84/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 sierpnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009r
85. Zarządzenie Nr OR.0154-85/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 sierpnia w sprawie prowadzenia spraw miasta Lidzbarka Warmińskiego w imieniu Burmistrza
86. Zarządzenie Nr OR.0154-86/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  sierpnia w sprawie
87. Zarządzenie Nr OR.0154-87/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 wrześniaw sprawie powołania stałej Komisji do zinwentaryzowania materiałów odzyskanych z przeprowadzonych remontów oraz drewna z wycinki drzew.
88. Zarządzenie Nr OR.0154-88/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 września w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
89. Zarządzenie Nr OR.0154-89/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 września w sprawie oddania w dzierżawę gruntu komunalnego z przeznaczeniem na handel okolicznościowy zniczami i kwiatami w związku ze Świętem Zmarłych
90. Zarządzenie Nr OR.0154-90/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 września w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
91. Zarządzenie Nr OR.0154-91/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 września w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Plac Wolności nr 3/4 w Lidzbarku Warmińskim
92. Zarządzenie Nr OR.0154-92/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 września w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
93. Zarządzenie Nr OR.0154-93/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 września w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
94. Zarządzenie Nr OR.0154-94/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  21 września w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
95. Zarządzenie Nr OR.0154-95/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 września w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim
96. Zarządzenie Nr OR.0154-96/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 wrześniaw sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r
97. Zarządzenie Nr OR.0154-97/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 1 pażdziernika w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
98. Zarządzenie Nr OR.0154-98/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z 9 dnia pażdziernika zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
99. Zarządzenie Nr OR.0154-99/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  12 pażdziernika przyznania nagród Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
100. Zarządzenie Nr OR.0154-100/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 pażdziernika w sprawie regulaminu klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjów za udział w olimpiadach przedmiotowych oraz grach zespołowych
101. Zarządzenie Nr OR.0154-101/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 pażdziernika w sprawie ustalenia stawek opłat i minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego oraz umieszczania reklam
102. Zarządzenie Nr OR.0154-102/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 pażdziernika w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę działek gruntu położonych na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego z przeznaczeniem na handel okolicznościowy zniczami i kwiatami w związku ze Świętem Zmarłych
103. Zarządzenie Nr OR.0154-103/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  21 pażdziernika w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r
104. Zarządzenie Nr OR.0154-104/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 pażdziernika w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
105. Zarządzenie Nr OR.0154-105/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 pażdziernika w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 
106. Zarządzenie Nr OR.0154-106/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 pażdziernika w sprawie ustalenia ceny 1 m3 drewna pozyskiwanego z wycinki drzew oraz
wiatrołomów z terenu miasta Lidzbarka Warmińskiego.
107. Zarządzenie Nr OR.0154-107/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 pażdziernika w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego.
108. Zarządzenie Nr OR.0154-108/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 pażdziernika w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński.
109. Zarządzenie Nr OR.0154-109/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  22 pażdziernika w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 2 domkami letniskowymi, będącej własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, położonej w obrębie Kłębowo nad jeziorem Symsar, Gmina Lidzbark Warmiński
110. Zarządzenie Nr OR.0154-110/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 pażdziernika w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Stanisława Moniuszki
111. Zarządzenie Nr OR.0154-111/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 pażdziernika w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich szkół
112. Zarządzenie Nr OR.0154-112/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 listopada w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu położonych przy ul. Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim
113. Zarządzenie Nr OR.0154-113/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 listopada w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Stanisława Moniuszki
114. Zarządzenie Nr OR.0154-114/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 listopada w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
115. Zarządzenie Nr OR.0154-115/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 listopada w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
116. Zarządzenie Nr OR.0154-116/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia listopada w sprawie ustalenia ceny materiałów pochodzących z rozbiórek budowli, chodników itp
117. Zarządzenie Nr OR.0154-117/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 listopada w sprawie projektu budżetu miasta Lidzbarka Warm. na 2010r
118. Zarządzenie Nr OR.0154-118/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 listopada w sprawie zmiany Polityki Jakości i Środowiskowej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
119. Zarządzenie Nr OR.0154-119/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 listopada w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r
120. Zarządzenie Nr OR.0154-120/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 grudnia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ulicy Bartoszyckiej
121. Zarządzenie Nr OR.0154-121/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 grudnia w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego położonego w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 roku
122. Zarządzenie Nr OR.0154-122/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 grudnia w sprawiesprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
124. Zarządzenie Nr OR.0154-124/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 grudnia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
125. Zarządzenie Nr OR.0154-125/2009 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 grudnia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Nogaj Jerzy
(2009-01-09 12:46:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Nogaj Jerzy
(2010-02-02 08:42:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki