Indeks zarządzeń - rok 2010

Indeks zarządzeń - rok 2010

 • 1/10 z dnia 5 stycznia 2010 w sprawie powołania Komisji do spisania z natury składników majątkowych wchodzących w skład spadku po zmarłym Januszu Maurycym Romanie nabytego na podstawie ustawy przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński w całości, z dobrodziejstwem inwentarza
 • 2/10 z dnia  stycznia 8 2010 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2010r.
 • 3/10 z dnia 8 stycznia 2010 w sprawie zmiany: Zarządzenia Nr OR. 0154 – 53/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz Zarządzenia Nr OR. 0154 – 85/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
 • 4/10 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
 • 5/10 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji do przekazania wyposażenia miejskich placów zabaw Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim
 • 6/10 z dnia 21 stycznia 2010 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenie nauczycieli w 2009 r. a iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 • 7/10 z dnia 25 stycznia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z lodowiska
 • 8/10 z dnia 25 stycznia w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2010 r.
 • 9/10 z dnia 25 stycznia w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego
 • 10/10 z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
 • 11/10 z dnia 2 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia kosztu pobytu jednej osoby na dany rok kalendarzowy oraz koszt jednego osobodnia za pobyt w noclegowni przy ul. Lipowej 21A w Lidzbarku Warmińskim.
 • 12/10 z dnia 24 lutego w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński służebnością przesyłu.
 • 13/10 z dnia 3 marca w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński służebnością przesyłu.
 • 14/10 z dnia 5 marca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
 • 15/10 z dnia 11 marca w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • 16/10 z dnia 11 marca w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu komunalnego położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Astronomów z przeznaczeniem na parking,
 • 17/10 z dnia 17 marca w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2009
 • 18/10 z dnia 17 marca w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • 19/10 z dnia 17 marca w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim
 • 20/10 z dnia 17 marca w sprawie zasad obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej dla projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska
 • 21/10 z dnia 17 marca w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakladowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją z dnia 01 grudnia 2008r
 • 22/10 z dnia 17 marca w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Lidzbark Warmiński w 2009r
 • 23/10 z dnia 17 marca w sprawie wprowadzania w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14000 euro
 • 24/10 z dnia  marca w sprawie powołania stałej Komisji do zinwentaryzowania materiałów odzyskanych z przeprowadzonych remontów oraz drzewa z wycinki drzew
 • 25/10 z dnia 24 marca w sprawie rozpatrywania uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński
 • 26/10 z dnia 29 marca w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich szkół,
 • 27/10 z dnia 29 marca w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Hożej nr 11 w Lidzbarku Warmińskim
 • 28/10 z dnia 29 marca w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Wysokiej Bramy nr 19A w Lidzbarku Warmińskim
 • 29/10 z dnia 29 marca w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców
 • 30/10 z dnia 29 marca w sprawie sprzedaży wolnego lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 3 w Lidzbarku Warmińskim
 • 31/10 z dnia  marca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 32/10 z dnia 9 kwietnia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warm. przy ul. S. Moniuszki, H. Wieniawskiego, Księcia J. Poniatowskiego
 • 33/10 z dnia 9 kwietnia w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warm. przy ul. M. Kajki
 • 34/10 z dnia 13 kwietnia w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników
 • 35/10 z dnia 19 kwietnia w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warm.
 • 36/10 z dnia 30 kwietnia w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Michała Kajki.
 • 37/10 z dnia 30 kwietnia w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
 • 38/10 z dnia 30 kwietnia w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów
 • 39/10 z dnia 12 maja w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 40/10 z dnia 13 maja ustalenia organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011.
 • 41/10 z dnia 14 maja w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • 42/10 z dnia  maja 17 maja w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2009 samorządowych instytucji kultury
 • 43/10 z dnia 26 maja w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ulicy Stanisława Moniuszki.
 • 44/10 z dnia 27 maja w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
 • 45/10 z dnia 1 czerwca w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r
 • 46/10 z dnia 2 czerwca w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.
 • 47/10 z dnia 2 czerwca w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konstytucji 3 Maja.
 • 48/10 z dnia 16 czerwca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
 • 49/10 z dnia 18 czerwca w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie terenu.
 • 50/10 z dnia 18 czerwca w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku 
 • 51/10 z dnia 24 czerwca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
 • 52/10 z dnia 24 czerwca w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciale mianowanego
 • 53/10 z dnia 24 czerwca w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciale mianowanego
 • 54/10 z dnia 2 lipca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
 • 55/10 z dnia 2 lipca w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR. 0151– 23/10 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 euro
 • 55/10 z dnia 14 lipca w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • 56/10 z dnia 1 lipca
 • 57/10 z dnia 19 lipca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 58/10 z dnia 28 lipca w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 59/10 z dnia 29 lipca w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą gruntów
 • 60/10 z dnia 29 lipca w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej , oznaczonej numerem 13/87.
 • 61/10 z dnia 29 lipca w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej. 
 • 62/10 z dnia 29 lipca w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Bartoszyckiej
 • 63/10 z dnia 29 lipca w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 64/10 z dnia 29 lipca w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu
 • 65/10 z dnia 2 sierpnia w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Zastępca MAO)
 • 66/10 z dnia 10 sierpnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010r      
 • 67/10 z dnia 
 • 68/10 z dnia 11 sierpnia w sprawie nadania tytułu Przyjaciela Miasta Lidzbarka Warmińskiego
 • 69/10 z dnia 11 sierpnia w sprawie nadania tytułu Przyjaciela Miasta Lidzbarka Warmińskiego 
 • 70/10 z dnia 12 sierpnia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r  
 • 71/10 z dnia 13 sierpnia w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 • 72/10 z dnia 16 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ulicy Stanisława Moniuszki i Michała Kajki.

 • 73/10 z dnia 16 sierpnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, Instrukcji przetwarzania i rozliczania inwestycji oraz Instrukcji kasowejUrzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

 • 74/10 z dnia 18 sierpnia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.

 • 75/10 z dnia 19 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wysokiej Bramy nr 19A w Lidzbarku Warmińskim oraz na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

 • 76/10 z dnia  sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż budynku mieszkalnego położonego przy ul. Hożej nr 11 w Lidzbarku Warmińskim

 • 77/10 z dnia 19 sierpnia w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

 • 78/10 z dnia 29 sierpnia w sprawie oddania w dzierżawę gruntu komunalnego z przeznaczeniem na handel okolicznościowy zniczami i kwiatami w związku ze Świętem Zmarłych.

 • 79/10 z dnia  3 września w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r. 

 • 80/10 z dnia  września

 • 81/10 z dnia 8 września w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z realizacją zadań gminy miejskiej Lidzbark Warmiński w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 82/10 z dnia 8 września w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z realizacją zadań gminy miejskiej Lidzbark Warmiński w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 83/10 z dnia 8 września w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

 • 84/10 z dnia 14 września w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.

 • 85/10 z dnia 14 września w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej nr 4

 • 86/10 z dnia 16 września w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gdańskiej 4 w Lidzbarku Warmińskim

 • 87/10 z dnia 16 września w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego nr 16a w Lidzbarku Warmińskim

 • 88/10 z dnia 16 września w sprawie sprzedaży budynku użytkowego położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kruczej

 • 89/10 z dnia września w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
   

 • 90/10 z dnia 24 września w sprawie zmiany Zarządzenia NR OR.0151-82/10 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z realizacją zadań gminy miejskiej Lidzbark Warmiński w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 91/10 z dnia września w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim służby ,,Stałego Dyżuru '' na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 • 92/10 z dnia września w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
   

 • 93/10 z dnia 30 września w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

 • 94/10 z dnia 30 września w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

 •  95/10 z dnia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

 •  96/10 z dnia w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę części działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, z przeznaczeniem na handel okolicznościowy zniczami i kwiatami w związku ze Świętem Zmarłych

 • 97/10 z dnia 4 października w sprawie przyznania nagród Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • 98/10 z dnia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.

 • 99/10 z dnia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 • 100/10 z dnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego „Wsparcie prowadzenia świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej na terenie Lidzbarka Warmińskiego

 •  101/10 z dnia 11 października w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z realizacją zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 102/10 z dnia 11 października w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

 • 103/10 z dnia 11 października w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 • 104/10 z dnia 11 października w sprawie sprzedaży, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów
 • 105/10 z dnia 12 października w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.
 • 106/10 z dnia 22 października w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 107/10 z dnia 22 października w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Rolnej, oznaczonej numerem 53/2.
 • 108/10 z dnia 22 października w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Hożej nr 11 w Lidzbarku Warmińskim
 • 109/10 z dnia 4 listopada w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich szkół
 • 110/10 z dnia 4 listopada w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Rolnej, oznaczonej numerem 53/2.
 • 111/10 z dnia 9 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność
  Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • 112/10 z dnia  9 listopada w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wyszyńskiego 14, oznaczonej numerem
  ewidencyjnym 162/12
 • 113/10 z dnia 10 listopada w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przyul. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 7 w Lidzbarku Warmińskim
 • 114/10 z dnia 10 listopada w sprawie sprzedaży, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów
 • 115/10 z dnia 12 listopada w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lidzbark Warmiński na lata 2011-2054 oraz projektu budżetu miasta Lidzbark Warmiński na 2011r 
 • 116/10 z dnia 16 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ulicy Olsztyńskiej i Bartoszyckiej
 • 117/10 z dnia 17 listopada  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 118/10 z dnia 19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 119/10 z dnia 25 listopada w sprawie odwołania zastępcy burmistrza miasta
 • 120/10 z dnia 25 listopada w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2010-2014
 • 121/10 z dnia 6 grudnia w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w 2011r
 • 122/10 z dnia 6 grudnia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich szkół
 • 123/10 z dnia 10 grudnia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 124/10 z dnia 10 grudnia w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonego przy ul. Dantyszka 4 w Lidzbarku Warmińskim
 • 125/10 z dnia 14 grudnia w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Mieczysława Karłowicza
 • 126/10 z dnia 27 grudnia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r
 • 127/10 z dnia 27 grudnuia w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego położonego w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku
 • 128/10 z dnia 27 grudnuia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Lidzbark Warmiński w imieniu Burmistrza
 • 129/10 z dnia 28 grudnuia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmiński
 • 130/10 z dnia 28 grudnuia w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Zamkowej
 • 131/10 z dnia 28 grudnuia w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu położonych przy ul. Szwoleżerów w Lidzbarku Warmińskim
 • 132/10 z dnia 28 grudnuia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

 

Wytworzył:
A. Rosa
Udostępnił:
Nogaj Jerzy
(2010-01-12 13:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Nogaj Jerzy
(2011-01-21 12:11:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki