Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji? Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
 • online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Żeby sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Czyli jeśli chcesz mieć w ofercie np. sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, złóż wniosek o trzy zezwolenia.

Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo za co grozi grzywna.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14

pokój nr 2(parter)

Osoba odpowiedzialna Inspektor Natalia Sztukowska tel. 897678522

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać (przykładowy wzór wniosku znajdziesz poniżej). W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie możliwe zezwolenia. Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

2. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

4. Zgoda właściciela budynku

5. Zgoda użytkownika budynku

6. Zgoda zarządcy budynku

7. Zgoda administratora budynku

8. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

9. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Dołącz do wniosku tylko jedną z wymienionych poniżej zgód na użytkowanie budynku:

 • zgodę właściciela budynku
 • zgodę użytkownika budynku
 • zgodę zarządcy budynku
 • zgodę administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek

Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński

 52116022020000000061931458

 

2. Urząd gminy sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w danym urzędzie gminy wyda opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Na stronach urzędów gmin znajdziesz uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale sprawdzisz m.in. w jakiej odległości od kościoła lub szkoły można sprzedawać alkohol. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie. Gminna komisja oceni czy lokalizacja twojego punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną.

Dokumenty

1. Opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

4. Zapłać za zezwolenie

Jeśli nie opłacisz zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, to urząd wyda ci postanowienie o zwrocie wniosku.

Dokumenty

1. Dowód zapłacenia opłaty

5. Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia i zapłaciłeś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie. 

Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będzie decydować:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi)
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Ile zapłacisz

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

 • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

 • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
 • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Kiedy zapłacić

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie wpłać przed udzieleniem zezwolenia.


Gdzie zapłacić

Opłatę za zezwolenie wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek

Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński

 52116022020000000061931458

 


Opłata dla przedsiębiorców, którzy sprzedawali już napoje alkoholowe

Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe i chcesz dostać nowe zezwolenie na kolejne lata, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (tj. z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Wyliczoną opłatę wpłać na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata trzeba dokonać proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.


Opłata od wniosku składanego w trakcie roku

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

Tak samo wylicz opłatę, gdy kończy się ważność twojego zezwolenia w trakcie roku.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Opłacaj co roku zezwolenie

Co roku musisz złożyć do 31 stycznia oświadczenie o tym ile sprzedałeś poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia wpłacasz co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Urząd cofnie ci zezwolenie

Jeśli np.:

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygaśnie

Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży
2) upływu terminu ważności zezwolenia
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
5) niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym przypadku możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia)

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

Podstawa prawna

 

WNIOSKI:

Wytworzył:
Natalia Sztukowska
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-09 21:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2021-01-13 13:54:55)