Licencja na taksówkę

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Czym jest licencja na taksówkę

1. Dzięki licencji możesz przewozić ludzi taksówką.

2. Na każdy samochód wydawana jest odrębna licencja.

3. Licencję uzyskasz na:

 • przewozy na terenie Lidzbarka Warmińskiego

Warunki, które musisz spełniać, żeby uzyskać licencję na przewozy taksówką

1. Musisz spełniać wymagania "dobrej reputacji". Oznacza to, że:

 • nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu taksówkarza,
 • nie możesz mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Ważne

Jeżeli licencję chcesz uzyskać dla spółki to wymagania "dobrej reputacji" muszą spełniać wszyscy członkowie zarządu spółki, albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.


2. Musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że jesteś ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie masz pojazdy w leasingu lub dzierżawie.

3. Kierowcy taksówki, których zatrudnisz:

 • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
 • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B,
 • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
 • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Zasady te dotyczą również ciebie, jeśli chcesz sam prowadzić taksówkę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 pokój nr 2(parter)
 • Osoba odpowiedzialna: Inspektor Natalia Sztukowska tel. 897678522

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o licencję na taksówkę

1. Wniosek oraz załączniki złóż w urzędzie miasta.

2. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

3. Jeśli czegoś będzie brakować, to urząd wezwie cię do usunięcia braków w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełniane dokumenty złóż do tego samego urzędu, co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, to urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

4. Jeśli nie zapłacisz opłaty za wydanie licencji, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Dokumenty

1. Wniosek o udzielenie licencji na taksówkę

2. Jeżeli o licencję na taksówkę występuje spółka, to oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu spółki albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.

3. Jeżeli zamierzasz zatrudnić pracowników, to dołącz do wniosku oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców. Oświadczenie to urzędy nazywają oświadczeniem o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców możesz zastąpić oświadczeniem o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz. Osoby te nie powinny mieć zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

5. Dołącz dowód zapłaty za licencję. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

6. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • prawo jazdy
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu

2. Dostaniesz licencję na taksówkę

1. Jeżeli twój wniosek spełni wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz licencję na taksówkę. Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką. Licencji nie możesz przekazywać osobom trzecim. Lecz powinni ją mieć przy sobie zatrudnieni przez ciebie kierowcy taksówki wykonujący przewozy.

Jeżeli zmienią się dane zawarte w licencji, to musisz złożyć wniosek o zmianę licencji na taksówkę. Opłata wynosi 10% wartości licencji.

2. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat.

3. Jeżeli nie spełnisz wymagań, np. dobrej reputacji lub niekaralności, to dostaniesz decyzję o odmowie wydania licencji na taksówkę.

Ile zapłacisz

Opłata za licencję

Opłata za licencję zależy od obszaru oraz okresu, na jaki ma być wydana. Opłata jest za każdy pojazd.

1) Licencja na obszar gminy na okres:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • od 15 do 30 lat – 250 zł
 • od 30 do 50 lat – 300 zł

Gdzie zapłacić: opłatę za licencję wpłać na konto urzędu miasta Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński

52116022020000000061931458

lub w kasie Urzędu ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( parter)

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania licencji na taksówkę to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

2. Możesz zrzec się prawa wniesienia odwołania. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał ci licencję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania licencji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni, a ty możesz rozpocząć działalność.

Warto wiedzieć

Co powinna mieć twoja taksówka

Taksówka to samochód odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 (łącznie z kierowcą). Taksówka służy również do przewozu bagażu podręcznego pasażerów. Opłatę za przewóz taksówką wylicza taksometr zamontowany w taksówce.

Taksówka powinna być wyposażona w:

1) taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji

2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów

3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia

4) bagażnik na podręczny bagaż pasażerów

5) apteczkę doraźnej pomocy

6) ogumione koło zapasowe

7) dodatkowe światło z napisem „TAXI”:

 • umieszczone na dachu
 • o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu
 • światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony – niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła
 • powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza

Światło to może być uzupełnione o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia twojego bezpieczeństwa.

3. Możesz stosować dodatkowe lampy z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane, dodatkowo identyfikujące taksówkę. Lampy te powinny być:

 • umieszczone na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI”
 • o barwie białej lub żółtej samochodowej
 • nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI”

4. dodatkowo oznaczy taksówkę: nazwą miejscowości, herbem miejscowości, numerem bocznym oraz innymi oznaczeniami identyfikującymi miejscową taksówkę.

Gdzie możesz przewozić pasażerów swoją taksówką

1. Pasażerów możesz przewozić na obszarze, na który masz licencję. Dopuszczalne jest:

 • zawiezienie pasażera z obszaru, którego obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz pasażera z Lidzbarka Warmińskiego do Bartoszyc. Z tym, że na terenie Bartoszyc nie możesz przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie możesz wykonać kurs powrotny z Bartoszyc do Lidzbarka Warmińskiego– czyli na obszar, który obejmuje licencja
 • przewiezienie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja – np. gdy klient zamówił przewóz z Bartoszyc (którego nie obejmuje licencja) do Lidzbarka Warmińskiego (gdzie obowiązuje twoja licencja na taksówkę)

Kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych

Jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę. Kara wynosi:

 • 8000 zł – za przewozy taksówką bez licencji
 • 2000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji (nie zapłacisz kary, jeżeli wcześniej złożysz wniosek o zmianę licencji z powodu zmiany samochodu lub jego numeru rejestracyjnego)

Kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką

WNIOSKI:

Wytworzył:
Natalia Sztukowska
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-09 21:33:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukowska Natalia
(2019-12-18 13:40:40)