WMSSE w Lidzbarku Warmińskim - Przywileje

 

WMSSE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM - PRZYWILEJE

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje inwestorom:

 • pomoc publiczną, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego;
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne;
 • przyjazne inwestorom otoczenie biznesu;
 • szerokie możliwości doboru zatrudnianych pracowników ( stopa bezrobocia wynosi w województwie 28% a w Powiecie Lidzbarskim 35%)


Formy pomocy to alternatywnie:

 • Ulgi
  Przedsiębiorcy działający na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.
  Województwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą, w skali kraju pomoc publiczną. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej maksymalną wysokość pomocy dla województwa warmińsko-mazurskiego przepisy ustalają na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10%, a dla małych o 20% (z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu).
 • Zezwolenie
  Warunkiem skorzystania z ulg podatkowych jest otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie określa m. in. przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:
  1) poniesienia w wyznaczonym terminie określonych nakładów inwestycyjnych;
  2) utworzenia i utrzymania w określonym czasie nowych miejsc pracy.
  Zezwolenie w imieniu Ministra Gospodarki wydaje W-MSSE S.A. w uzgodnieniu z samorządem gminy. Ustalenie zasad współpracy z przedsiębiorcami i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, następuje w drodze przetargu łącznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
  Więcej informacji na www.wmsse.com.pl.
 • Zapraszamy do kontaktu:
  Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
  ul. Kasprowicza l
  10-219 Olsztyn
  tel./fax895350241
  e-mail: wmsse@wmsse.com.pl
   
Wytworzył:
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2005-08-26 09:36:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Nogaj Jerzy
(2010-02-03 12:57:12)